Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP : 24 đầu vào - 120 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP : 24 đầu vào - 120 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP : 24 đầu vào - 120 đầu ra