Tổng đài Panasonic KX-TDA600 : 16 đầu vào - 128 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 : 16 đầu vào - 128 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600 : 16 đầu vào - 128 đầu ra