Máy lễ tân phát ra nhạc liên tục khi đặt tay nghe xuống

Máy lễ tân phát ra nhạc liên tục khi đặt tay nghe xuống

Máy lễ tân phát ra nhạc liên tục khi đặt tay nghe xuống