Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 16 đầu vào - 176 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 16 đầu vào - 176 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 16 đầu vào - 176 đầu ra