Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP : 8 đầu vào - 64 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP : 8 đầu vào - 64 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP : 8 đầu vào - 64 đầu ra