Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 16 đầu vào - 296 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 16 đầu vào - 296 đầu ra

Tổng đài Panasonic KX-TDA600: 16 đầu vào - 296 đầu ra